Przejdź do treści

Realizowane zadania

Realizowane zadania

Zadania Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia wynikają z ustawowych kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej i obejmują:
 • opracowywanie wytycznych do działalności w zakresie promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej na terenie powiatu w oparciu o analizę sytuacji epidemiologicznej kraju, województwa i powiatu oraz wytyczne jednostek nadrzędnych
 • inicjowanie i opracowywanie lokalnych działań , których zadaniem jest :
- zaznajamianie społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia
- popularyzowanie zasad zdrowego stylu życia
- aktywizowanie do zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie doskonalenia, ochrony i ratowania zdrowia
 • realizację programów prozdrowotnych krajowych, wojewódzkich, lokalnych w tym monitorowanie i ocenę realizacji tych programów
 • prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej, poradnictwa merytorycznego i metodycznego dla realizatorów prozdrowotnych programów i innych zadań
 • współpracę w realizacji zadań z samorządami, placówkami oświatowo-wychowawczymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami społecznymi, środkami masowego przekazu, zakładami pracy, instytucjami

I. REALIZACJA PROGRAMÓW EDUAKCYJNYCH

 1. PROFILAKTYCZNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

 2. ARS, CZYLI JAK DBAĆ O MIŁOŚĆ ?

 3. TRZYMAJ FORMĘ!

 4. KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA AIDS I ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV

 5. CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

 6. BIEG PO ZDROWIE

 7. NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ

 8. ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE

 9. PROGRAM OGRANICZANIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU W POLSCE

 10. PODSTĘPNE WZW

 11. ZNAMIĘ! ZNAM JE?

 12. WYBIERZ ŻYCIE - PIERWSZY KROK

 13. ZDROWE PIERSI SĄ OK!

 14. PODSTĘPNE WZW

 15. CHROŃ SIĘ PRZED KLESZCZAMI WSZYSTKIMI SPOSOBAMI

 16. KLESZCZ MAŁY CZY DUŻY - NIC DOBREGO NIE WRÓŻY

 

II. DZIAŁANIA NIEPROGRAMOWE (akcje, kampanie społeczne, konkursy /

 1. ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA / 7 kwietnia/

 2. ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU / 31 maja /

 3. ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA TYTONIU / trzeci czwartek listopada /

 4. ZAPOBIEGANIE ZATRUCIOM POKARMOWYM

 5. ZAPOBIEGANIE ZATRUCIOM GRZYBAMI / WYSTAWA GRZYBÓW /maj – październik /

 6. AKCJA LETNIA pt. BEZPIECZNE WAKACJE

 7. AKCJA ZIMOWA pt. BEZPIECZNE FERIE

 8. ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS / 1 grudnia /

 9. EUROPEJSKI DZIEŃ WIEDZY O ANTYBIOTYKACH /18 listopada/

 10. PROFILAKTYKA CHORÓB ZAKAŹNYCH I NIEZAKAŹNYCH

 11. PROFILAKTYKA CHORÓB ODZWIERZĘCYCH/ PASOŻYTNICZYCH

 12. PROFILAKTYKA DOPALACZY

 13. LEŚNE INSPIRACJE / wojewódzki konkurs fotograficzny nt. grzybów/

 14. OD SAMOBADANIA PIERSI DO MAMMOGRAFII / kampania informacyjna /