Przejdź do treści

Zagadnienia problemowe

Zagadnienia problemowe

Ocena obciążenia uczniów tornistrami/plecakami

Ocena obciążenia uczniów tornistrami/plecakami

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej, w ramach pracy problemowej w październiku bieżącego roku przeprowadziła ocenę obciążenia uczniów tornistrami: w jednej szkole podstawowej w środowisku miejskim i jednej w środowisku wiejskim.

Badania prowadzone były w gabinetach pielęgniarek szkolnych, podczas których dokonano pomiaru masy ciała ucznia oraz ciężaru tornistra/plecaka z jego zawartością.

Polskie ustawodawstwo nie reguluje kwestii maksymalnej wagi plecaka ucznia. Przyjmuje się, iż stosunek ciężaru plecaka do wagi ucznia powinien wynosić 10 - 15%. Główny Inspektorat Sanitarny ustalił dwie normy – normę niską (10%) i normę wysoką (15%).

Ogółem zbadano 587 uczniów (321 uczniów ze środowiska miejskiego i 266 uczniów ze środowiska wiejskiego). Niską normę stwierdzono u 55% uczniów, wysoką normę u 31,5%, a przekroczenie normy stwierdzono u 13,5% ogółu zbadanych uczniów.

Analiza wyników badań wykazała, że w środowisku miejskim ciężar tornistra/plecaka:

- do 10 % wagi ciała wystąpił u 128 uczniów (60 dziewcząt, 68 chłopców), t.j. 39,9% zważonych tornistrów

- do 15% wagi ciała wystąpił u 122 uczniów (61 dziewcząt, 61 chłopców), t.j. 38 % zważonych tornistrów

- przekroczoną normę wagi tornistra, względem wagi ciała stwierdzono u 71 uczniów (38 dziewcząt i 33 chłopców), t.j. 22,1 % zważonych tornistrów.

Największe przekroczenie normy wagi tornistra stwierdzono u chłopca z klasy czwartej - 26,2% masy ciała ucznia i u dziewczynki z klasy pierwszej - 26% masy ciała ucznia.

 

W środowisku wiejskim ciężar tornistra/plecaka:

- do 10 % wagi ciała wystąpił u 195 uczniów (89 dziewcząt, 106 chłopców), t.j. 73,3% zważonych tornistrów

- do 15 % wagi ciała wystąpił u 63 uczniów (34 dziewcząt, 29 chłopców), t.j. 23,7% zważonych tornistrów

- przekroczoną normę wagi tornistra stwierdzono u 8 uczniów (7 dziewcząt i jeden chłopiec), t.j. 3% zważonych tornistrów.

Największe przekroczenie normy wagi tornistra stwierdzono u dziewczynki z klasy trzeciej - 19,2% masy ciała ucznia.

W trakcie oceny sprawdzano również, czy szkoły zapewniły uczniom miejsce na pozostawienie w placówce podręczników/przyborów szkolnych. Obowiązek ten został nałożony rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (zmiana w Dz. U. z 2018 r. poz. 2140). Szkoły, w których dokonano oceny obciążenia uczniów ciężarem plecaka, obowiązek ten spełniły.

Przeciążone tornistry/plecaki, obok braku aktywności fizycznej są jedną z przyczyn występowania wśród dzieci i młodzieży wad postawy. Zbyt ciężki plecak może wywołać bóle pleców, zaburzyć prawidłowy rozwój kręgosłupa i doprowadzić do jego skrzywienia oraz może zmniejszyć pojemność płuc.

Prawidłowa waga tornistra/plecaka jest wypadkową działań szkoły, rodziców i samego ucznia. Nauczyciele powinni informować uczniów o wyznaczonych miejscach pozostawiania przyborów/podręczników, a dzieciom młodszym sugerować, jakie podręczniki i pomoce będę potrzebne następnego dnia. Wskazane by było, aby szkoła informowała rodziców i uczniów o szkodliwościach zdrowotnych, wynikających z przeciążonych plecaków oraz ich eliminowaniu.

 

Pliki do pobrania:

W trosce o zdrowy kregoslup - dla nauczyciela.pdf

W trosce o zdrowy kregoslup - dla rodzica.pdf

W trosce o zdrowy kregoslup - dla ucznia.pdf

 

Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2019/2020 w powiecie ostrowskim

Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2019/2020 w powiecie ostrowskim

Dane do oceny stanu przygotowania szkół do nowego roku szkolnego zebrano z 40 placówek, tj. 95% szkół objętych nadzorem, w tym z 20 kontroli i 20 ankiet otrzymanych od dyrektorów placówek drogą teleinformatyczną.

Spośród 39 funkcjonujących szkół podstawowych, informację o przygotowaniu do rozpoczęciu nowego roku szkolnego uzyskano z 37 szkół. Remonty prowadzone były w 25 szkołach, a prace konserwatorsko-porządkowe we wszystkich szkołach. W dalszym ciągu w trzech szkołach trwają prace remontowe. Pomieszczenia i otoczenie wyłączono z użytkowania i zabezpieczono przed dostępem uczniów.

Spośród trzech funkcjonujących zespołów szkół, remonty przeprowadzono w 2 szkołach, a prace konserwatorsko-porządkowe we wszystkich szkołach.

Remonty w szkołach obejmowały: położenie gładzi gipsowej, malowanie ścian, sufitów i lamperii, wymianę nawierzchni podłóg, stolarki drzwiowej, modernizację oświetlenia, remont sanitariatów dla uczniów (wymiana armatury sanitarnej, rur wodno-kanalizacyjnych, glazury, terakoty, stolarki drzwiowej, malowanie ścian i sufitów, przystosowanie armatury sanitarnej do wzrostu dzieci). Wykonano termomodernizację budynku, wymianę pokryć dachowych, obróbki blacharskiej, rynien i rur spustowych.

Utwardzono teren kostką brukową, wykonano parking i trawniki, wymieniono część ogrodzeń terenów szkół. Dokonano montaży instalacji fotowoltaicznej.

Prace remontowe prowadzone były w salach dydaktycznych, pomieszczeniach sanitarnych, blokach sportowych i żywieniowych, bibliotece, świetlicy szkolnej, szatniach, pokojach nauczycielskich, pomieszczeniach socjalnych, archiwum, gabinecie profilaktycznej opieki medycznej nad uczniami, ciągach komunikacyjnych, schodach zewnętrznych, na dachach i ścianach budynków szkół.

W ramach prac konserwatorsko-porządkowych: uzupełniano miejscowo ubytki tynku, glazury i płytek podłogowych,naprawiano instalację elektryczną, wymieniano świetlówki/ żarówki,spłuczki, wylewki, deski sedesowe.Malowano wewnętrzne drewniane schody i barierki, stolarkę drzwiową, ogrodzenia, ławki rekreacyjne i metalowe konstrukcje. Uzupełniano ubytki terakoty na schodach wejściowych, konserwowano nawierzchnię boisk ORLIK. Ponadto myto okna, podłogi, meble szkolne, zabawki, prano firany i dywany oraz czyszczono kostkę brukową.

Inne prace przygotowawcze: zakup komputerów oraz modernizacja sieci internetowej, pomocy dydaktycznych, tablic interaktywnych, ekranów, projektorów, zabawek, regałów do sal lekcyjnych, szafek do szatni, dozowników do mydła i suszarek do rąk.

W szkołach przedłużające się prace remontowe nie utrudniły rozpoczęcia zajęć edukacyjnych oraz nie pogorszyły warunków pobytu i nauki uczniom.

Wszystkie szkoły rozpoczęły naukę z dniem 2 września 2019 roku.

Poprzednie lata

Informacja nt. przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2018/2019 w powiecie ostrowskim

Dane do oceny stanu przygotowania szkół zebrano z 39 placówek, tj. 85% objętych nadzorem, w tym z 20 kontroli i 19 ankiet otrzymanych od dyrektorów drogą teleinformatyczną.

Spośród 41 funkcjonujących szkół podstawowych, informację o przygotowaniu do rozpoczęciu nauki uzyskano z 34 szkół. Remonty prowadzono w 22 szkołach, a prace konserwatorsko-porządkowe we wszystkich szkołach. W dalszym ciągu w jednej szkole trwa termomodernizacja sali gimnastycznej. Pomieszczenia i otoczenie wyłączono z użytkowania i zabezpieczono przed dostępem uczniów.

Funkcjonujące dwa samodzielne gimnazja w dniu kontroli były przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego. Remontów nie było. Prowadzono tylko prace konserwatorsko-porządkowe.

W trzech funkcjonujących zespołach szkół dokonywane były remonty i prace konserwatorsko-porządkowe, które zostały zakończone.

 

Remonty w szkołach obejmowały:

- położenie gładzi gipsowej i tynku kamyczkowego, malowanie ścian, sufitów, lamperii, wymianę nawierzchni podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację oświetlenia, remont sanitariatów dla uczniów (wymiana armatury sanitarnej, rur wodno-kanalizacyjnych, glazury, terakoty, stolarki drzwiowej, malowanie ścian i sufitów, przystosowanie armatury sanitarnej do wzrostu dzieci)

- adaptację pomieszczeń świetlicy i magazynów szkolnych na dwie sale zabaw, sanitariaty i pomieszczenie kuchenne dla oddziałów przedszkolnych

- adaptację pomieszczenia szatni uczniowskiej na salę lekcyjną

- termomodernizację budynku z wymianą pokrycia dachowego, wymianę obróbki blacharskiej, rynien i rur spustowych

-zagospodarowanie terenu - utwardzenie kostką brukową ciągów komunikacyjnych, wykonanie parkingu, trawników i zamontowanie ławek na placach rekreacyjnych

- wymiana części ogrodzeń terenów szkół

- podłączenie budynku szkoły do wodociągu publicznego

- wymianę wyposażenia kotłowni olejowej na pompy ciepła ze wspomaganiem gazowym.

 

Prace remontowe prowadzone były w salach dydaktycznych, pomieszczeniach sanitarnych, blokach sportowych, bloku żywieniowym, świetlicach, bibliotekach, szatniach, pokojach nauczycielskich, sekretariacie, pomieszczeniach socjalnych, gabinecie profilaktycznej opieki medycznej nad uczniami, ciągach komunikacyjnych, schodach zewnętrznych i podjeździe dla osób niepełnosprawnych.

Rozbudowa:

W jednej szkole podstawowej wybudowano salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym, salę rekreacyjną, sanitariaty ogólnodostępne. Budynek sali gimnastycznej połączono z istniejącym budynkiem szkoły łącznikiem, nad którym wykonano dodatkową kondygnację, gdzie usytuowano 3 sale lekcyjne, bibliotekę, wentylatornię oraz ciągi komunikacyjne.

 

Prace konserwatorsko - porządkowe obejmowały:

- uzupełnianie miejscowych ubytków tynku, glazury i płytek podłogowych

- wymianę spłuczek, wylewek, desek sedesowych

- naprawę instalacji elektrycznej i wymianę przepalonych świetlówek lub żarówek

- malowanie wewnętrznych drewnianych schodów, barierek i kaloryferów

- naprawę oraz malowanie ogrodzeń, ławek rekreacyjnych, metalowych konstrukcji na terenie szkoły oraz barierek schodowych

- udrażnianie przewodów kominowych, wentylacji grawitacyjnej i zabezpieczanie kominów

- mycie okien, podłóg, mebli szkolnych, zabawek, pranie firan i dywanów

- prace porządkowe na terenie szkoły - czyszczenie kostki brukowej, koszenie trawników, przycinanie żywopłotów.

 

Inne prace przygotowawcze:

- zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych na place zabaw oraz na boiska szkolne

- zakup laptopów, komputerów, regału na laptopy wyposażonego w system ładujący

oraz modernizacja sieci internetowej

- zakup pomocy dydaktycznych, tablic interaktywnych, ekranów, rzutników, zabawek

- zakup stolików, krzeseł, regałów, szafek na podręczniki i przybory szkolne, szafek do szatni

- montaż suszarek do rąk i bocznego oświetlenia przy umywalkach w sanitariatach uczniów

- montowanie w drzwiach do sekretariatu i pokoju nauczycielskiego zamków elektronicznych.

 

W jednej szkole podstawowej prace remontowe, tj. termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego sali gimnastycznej przedłużą się do 15 września br. Zakończono już wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w całym budynku oraz wymianę punktów świetlnych - około 1.200 sztuk. Pozostałe prace prowadzone będą z zapewnieniem bezpieczeństwa przebywającym na terenie obiektu uczniom i personelowi szkoły, poprzez oddzielenie remontowanej części budynku metalowym ogrodzeniem panelowym i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi „Teren budowy. Wstęp wzbroniony”. Salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym wyłączono z użytkowania. Wszystkie szkoły przygotowane do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2017/2018 w powiecie ostrowskim

Oceny przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego dokonano w drugiej połowie sierpnia 2017 r. na podstawie 18 kontroli sanitarnych i 25 ankiet przesłanych drogą teleinformatyczną od dyrektorów szkół. W bieżącym roku dane uzyskano z 43 szkół wszystkich typów, tj. 84% szkół będących w ewidencji.

W wyniku przeprowadzonej oceny ustalono, że prace remontowe obejmowały swoim zasięgiem:

- sale dydaktyczne w 17 szkołach

- zaplecza sanitarne w 6 szkołach

- bloki sportowe w 2 szkołach

- blok żywieniowy w 1 szkole

- inne pomieszczenia, takie jak: świetlice, stołówki, biblioteki, pokoje nauczycielskie, ciągi komunikacyjne, szatnie dla uczniów, pomieszczenia gospodarcze w 10 szkołach.

W ramach prac remontowych w szkołach dokonano: położenia gładzi gipsowej, malowania ścian, sufitów i lamperii, modernizacji oświetlenia, wymiany stolarki drzwiowej, nawierzchni podłóg, remontu sanitariatów dla uczniów (wymiana armatury sanitarnej, rur wodno-kanalizacyjnych, glazury, terakoty, stolarki drzwiowej, malowanie ścian i sufitów).

Wymieniono rynny, obróbkę blacharską, położono kostkę brukową. Wyremontowano schody zewnętrzne i podjazd dla niepełnosprawnych, wykonano termomodernizację budynku.

Ponadto dokonano remontu kapitalnego hali warsztatowej i pomieszczeń internatu na jednym piętrze (tj. pokoi mieszkalnych, zaplecza sanitarnego, pokoi do nauki, izolatki, pomieszczenia socjalnego).

We wszystkich szkołach prowadzono prace konserwatorsko–porządkowe, tj. uzupełniono miejscowe ubytki tynku, glazury i płytek podłogowych, naprawiono instalację elektryczną i wymieniono przepalone świetlówki lub żarówki, udrożniono kratki wentylacji grawitacyjnej, W sanitariatach wymieniono uszkodzone i brakujące spłuczki, krany, syfony, deski sedesowe, zamontowano uchwyty do ręczników jednorazowych i papieru toaletowego. Naprawiono oraz pomalowano ogrodzenia, barierki, ławki, metalowe i drewniane konstrukcje na terenie szkoły. W ramach prac porządkowych dokonano mycia okien, podłóg, mebli szkolnych, wyprano firany/rolety, wykoszono trawniki i przycinano żywopłoty wokół szkół.

W 13 szkołach prowadzono inne prace przygotowawcze, tj. dokonano zakupu mebli uczniowskich, szafek, zabawek, pomocy dydaktycznych, rolet okiennych, dywanów, sprzętu na place zabaw, wyposażenia do bloku żywieniowego. Zmodernizowano sprzęt komputerowy, zamontowano klimatyzację w pracowni komputerowej.

W zespole szkół oddano do użytku nowe boisko wielofunkcyjne, a w szkole podstawowej plac zabaw dla dzieci.

Przeprowadzone kontrole pozwalają stwierdzić, że wszystkie szkoły zostały przygotowane do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

 

Ocena obciążenia uczniów tornistrami/plecakami

 Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego w kwietniu bieżącego roku przeprowadziła ocenę obciążenia uczniów tornistrami i plecakami w dwóch wytypowanych placówkach: w Szkole Podstawowej Nr 2 i w Gimnazjum Publicznym Nr 3 na terenie miasta Ostrów Mazowiecka. Oceną objęto ogółem 371 uczniów (224 uczniów szkoły podstawowej i 147 gimnazjalistów). Badania prowadzone były w gabinetach pielęgniarek szkolnych, podczas których uwaga skoncentrowana była na pomiarze masy ciała ucznia oraz ciężaru tornistra/plecaka z jego zawartością.

Polskie ustawodawstwo nie reguluje kwestii maksymalnej wagi plecaka dzieci i młodzieży szkolnej, ale przyjmuje się, iż stosunek ciężaru plecaka do ciężaru osoby, która go nosi powinien wynosić od 10 do 15%. Na potrzeby bieżącej analizy Główny Inspektorat Sanitarny ustalił dwie normy – normę niską (10%) i normę wysoką (15%).

Analiza wyników badań obciążenia uczniów dowiodła, że:

  • 63 uczniów szkoły podstawowej (35 dziewczynek i 28 chłopców) oraz 117 gimnazjalistów ( 54 dziewcząt i 63 chłopców) nosiła tornister lub plecak, którego stosunek wagi do ciężaru ciała użytkownika wynosił poniżej 10%, co stanowi to 48,5% wszystkich zważonych plecaków;
  • stosunek wagi plecaka do ciężaru ciała mieszczącego się w przedziale 10 – 15% stwierdzono u 110 uczniów szkoły podstawowej (54 dziewcząt i 56 chłopców) i u 29 gimnazjalistów (24 dziewcząt i 5 chłopców), tj. 37,5% zważonych plecaków;
  • poniżej normy czyli, gdy stosunek wagi plecaka do ciężaru ciała jest wyższy niż 15%, plecaki nosiło 51 uczniów szkoły podstawowej (34 dziewcząt i 17 chłopców) i jedna gimnazjalistka. co stanowi 14% ogółu zbadanych.

W trakcie oceny sprawdzano również, czy szkoły zapewniły uczniom możliwość pozostawienia w placówce części podręczników i przyborów szkolnych. Obowiązek ten został nałożony rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 139, poz. 1130). Szkoły, w których dokonano oceny obciążeniem uczniów plecakami, tego obowiązku dopełniły.

Prawidłowa waga tornistra/plecaka jest wypadkową działań szkoły, rodziców i samego ucznia. Wskazane by było, aby szkoła informowała rodziców i uczniów o szkodliwościach zdrowotnych, wynikających z przeciążonych plecaków. Przeciążone plecaki, obok braku aktywności fizycznej, są jedną z przyczyn występowania wśród młodzieży wad postawy. Zbyt ciężki plecak może wywołać bóle pleców, zaburzyć prawidłowy rozwój kręgosłupa i doprowadzić do jego skrzywienia jak i również do zmniejszenia pojemności płuc. Dobrze dobrany plecak lub tornister to podstawa uczniowskiego wyposażenia. Przy ich zakupie należy zwrócić szczególną uwagę na: materiał z jakiego są wykonane, a tym samym wagę pustego plecaka, na szerokość i regulację szelek a także na usztywnioną ściankę, która powinna przylegać do pleców. Plecak lub tornister zawsze powinien być noszony na obydwu ramionach z symetrycznie rozłożonym ciężarem. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci warto wybierać plecaki zawierające elementy odblaskowe.